Thuy Khanh Thi Nguyen obituary photo
 
In Memory of

Thuy Khanh Thi Nguyen

April 15, 1927 - August 4, 2017

Obituary


CÁO PHÓ

Chúng tôi xin thông báo cùng thân b?ng quy?n thu?c
M? và Bà c?a chúng tôi:

NGUY?N TH? TH?Y KHANH

(Bà Qu? Ph? LÊ VAN C?U)
Pháp Danh Viên Âm
Sinh ngày 15 tháng 4 nam 1927 t?i Vi?t Nam
ã t? th? lúc 12:01 gi? trua ngày 04 tháng 08 nam 2017
t??? Union City, California, Hoa K?

Hu?ng Th? 91 tu?i

Linh C?u du?c quàn t?i:
Lima Family Milpitas-Fremont Mortuary
48800 Warm Springs Boulevard, Fremont, California 94539
T: (408) 263-2868

CHUONG TRÌNH TANG L?

CÁO PHÓ

Chúng tôi xin thông báo cùng thân b?ng quy?n thu?c
M? và Bà c?a chúng tôi:

NGUY?N TH? TH?Y KHANH

(Bà Qu? Ph? LÊ VAN C?U)
Pháp Danh Viên Âm
Sinh ngày 15 tháng 4 nam 1927 t?i Vi?t Nam
ã t? th? lúc 12:01 gi? trua ngày 04 tháng 08 nam 2017
t??? Union City, California, Hoa K?

Hu?ng Th? 91 tu?i

Linh C?u du?c quàn t?i:
Lima Family Milpitas-Fremont Mortuary
48800 Warm Springs Boulevard, Fremont, California 94539
T: (408) 263-2868

CHUONG TRÌNH TANG L?

L? Nh?p Quan-Phát Tang: Ngày 13 tháng 08 nam 2017: lúc 03 PM
Gi? Tham Vi?ng: Ngày 13 tháng 08 nam 2017: t? 04:30 PM d?n 08:30 PM
Gi? Tham Vi?ng: Ngày 15 tháng 08 nam 2017: t? 10:00 AM d?n 11:00 AM
L? C?u Siêu: Ngày 15 tháng 08 nam 2017: lúc 11:00 AM
L? Di Quan và H?a Táng: Ngày 15 tháng 08 nam 2017: lúc 12:15 PM

TANG GIA ?NG KH?N BÁO

Tru?ng Nam: LÊ TR?NG T?O, v? NGUY?N TH? THÁI và con
Tru?ng N?: LÊ TH? THANH LOAN, và ch?ng LONNIE LYNN AHLFINGER
Th? Nam: LÊ TR?NG CHÍ, v? LÊ TH? THU TRANG va` các con
Th? Nam: LÊ TR?NG Ð?C, v? VÕ TH? THU HI?N và các con
Th? Nam: LÊ TR?NG NGHIA, v? LÂM TH? NG?C THÚY và con
Du?ng Nam: LÊ TR?NG ÀM, v? và các con
Du?ng N?: LÊ TH? HU?NG, ch?ng và các con

XIN MI?N PHÚNG I?U